Edukata Qytetare mësohet gjatë vitit të parë, me një orë në javë.