Programi

O • Sistemet e Teknologjisë së Informacionit – Strategjia, Menaxhimi dhe Infrastruktura

O • Vizatim teknik me dokumentacion

O • Bazat e Elektroteknikës dhe Elektronikës

O • Elementet e AI

O • Zhvillimi i Ueb Faqeve

O • Siguria Kibernetike dhe Menaxhimi i Incidenteve

Z • Krijimi i sistemeve për të menaxhuar informacionin

Z • Përdorimi i mediave sociale në biznes

Z • Programimi

Z • Modelimi i të dhënave

Z • Zhvillimi i aplikacioneve mobile

Z • Zhvillimi i Lojërave Kompjuterike

Z • Big Data dhe Analitika e Biznesit

Z • Mbështetja dhe Menaxhimi Teknik i TI-së

Z • Internet of Things

Z • Ndërmarrësia në TI

Z • Mjetet e modelimit të procesit të biznesit

Z • Menaxhimi i Projekteve të TI-së

Z • Testimi i softuerit

Z • Përshtatja dhe integrimi i aplikacioneve

Z • Ruajtja ne cloud dhe mjetet e bashkëpunimit

Z • Grafika digjitale 2D dhe 3D

Z • Animacion digjital dhe efektet 

O – Lëndë Obligative

Z – Lëndë Zgjedhore

 • Klasa X – 4 Lëndë Profesionale Obligative;
   •     – Lëndët e Përgjithshme
 • Klasa XI – 1 Lëndë Profesionale Obligative; 6 Lëndë Profesionale Zgjedhore – varësisht nga fokusi profesional
   •      – Lëndët e Përgjithshme
 • Klasa XII – 1 Lëndë Profesionale Obligative;  7 Lëndë Profesionale Zgjedhore – varësisht nga fokusi profesional
   •       – Lëndët e Përgjithshme 
Detyra e caktuar web – BGT

Edukatë Qytetare

1 orë në javë

Fizikë

2 orë në javë

Gjuhë Angleze

2 orë në javë

Internet of Things

2 orë në javë

Ndërmarrësia në TI

2 orë në javë

Psikologji

1 orë në javë