Mësohet 443 orë gjuhë gjermane dhe arrin te niveli B2.

5 orë në javë gjuhë Gjermane në klasën e 10, pastaj 4 orë në javë në klasën e 11 dhe për të vazhduar me 4 orë në javë në klasën e 12, duke arritur kështu në nivelin B2 bazura në Goethe Institut.

Njohja e gjuhës Gjermane është kërkesë për tregun e punës në Republikën e Kosovës. Bazuar në këtë, në kurrikulë është paraparë që nxënësit të kenë 5 orë në javë gjuhë Gjermane në klasën e 10, pastaj 4 orë në javë në klasën e 11 dhe për të vazhduar me 4 orë në javë në klasën e 12.

Në bazë të rekomandimeve te Goethe Institut, konsultimeve me ekspert të kësaj fushe dhe ekspozimit të mësimit të gjuhës Gjermane që nxënësit e kanë tani në shkollat fillore (nivelin e mesëm të ulët) në Republikën e Kosovës, del që nxënësit me këtë fond të orëve arrijnë në nivelin B2 të gjuhës gjermane.

–  VITI I –

5 orë në javë;

175 orë në vit

–  VITI II –

4 orë në javë;

140 orë në vit

–  VITI III –

4 orë në javë;

128 orë në vit