Çmimet

Pagesat në BGT

Pagesa pa kredi për një vit akademik 

 • Shuma totale: 2,400.00€
 • Kësti mujor:  200.00€
 • Numri i pagesave: 12

Shkollimi zgjatë tri vite dhe pagesa edhe për dy vite tjera është si më sipër.

Mundësi pagese – Financimi përmes NLB Bank

Kushtet e kredisë:

 • Financimi: 100%
 • Norma nominale e interesit: 4.00%
 • Norma efektive e interesit: 4.08%
 • Provizioni: 0.00%

Pagesa me kredi per komplet shkollimin (3 vite  x 2400€ )

 • Shuma e kredisë: 7,200.00€
 • Norma efektive e interesit: 4.08%
 • Afati i kredisë: 5 vite
 • Provizioni: 0%
 • Kësti mujor: 132.86€

Kredia kalon në procedura të aprovimit nga banka dhe mund të merret edhe për afat me të gjatë se 5 vite.