MAKING IT WORK

Bëhu pjesë e së ardhmes, duke filluar me mësimin e bazës së teknologjisë, me kualifikim ndërkombëtar.

British Gymnasium
of Technology

Gjimnazi i parë në Kosovë, i fokusuar tërësisht në fushën e

Teknologjisë së Informacionit.

Profesorë me përvojë

Profesorë të përgatitur në fushat më inovative, me kualifikime në institucionet më prestigjioze vendore dhe ndërkombëtare

Programi më kualitativ i mësimit

Lëndë që përgatisin fëmijët në fushën e teknologjisë

PROGRAMI
Aftësi të transferueshme të punësimit

Nxënësit përgatiten për punë në profesionet më të kërkuara në fushën e teknologjisë

Upcoming Event

Learning record store (lrs) bite-sized learning avatar elearning, multimedia scenario serious games

2022-12-30 12:00
$8
2022-12-30 11AM to 15PM
$16
2022-12-30 17:00
$free

Programi

Përmbajtja e programit siguron që të gjithë nxënësit të ndjekin një program koherent studimi ku ata fitojnë njohuri, të kuptuar dhe aftësi që do të njihen dhe vlerësohen nga arsimi i lartë dhe punëdhënësit.

Procesi i mësimit

Momente nga procesi i përditshëm i mësimit me nxënësit duke u anazhuar në aktivitete të ndryshme mësimore e edukative/rekreative

Profesorët tanë

Profesorë me përvojë të madhe në fushat e arsimit dhe të teknologjisë, e me përgatitje akademike të lartë do të përkujdesen për njoftimin e fëmijëve me teknologjinë dhe rëndësinë e saj për të ardhmen

Partnerët tanë