2 orë në javë
70 orë në vit
15 orë punë praktike
5 orë vetëstudim

Prezantimi i modulit

Kursi synon të japë një hyrje dhe pasqyrë të inteligjencës artificiale. Fokusi është në të kuptuarit e konceptit dhe disa teknikave të rëndësishme si search and machine learning, si dhe pasojat e AI në shoqëri.

Për më shumë kursi synon të prezantojë AI praktike, duke u fokusuar në machine learning baze. Qëllimi është të kuptojmë se si të ndërtojmë sisteme të AI duke përdorur machine learning, të fitojmë njohuri mbi mundësitë dhe kufizimet e teknologjisë dhe të kemi një pasqyrë të metodave të zakonshme për machine learning.

Shkarko syllabusin e lëndës: ELEMENTET E AI

Aktivitetet

  • 15 orë punë praktike
  • 5 orë vetëstudim