4 orë në javë

140 orë në vit

15 orë punë praktike

5 orë vetë studim

 

Prezantimi i modulit

Në përfundim të kësaj lënde, nxënësi duhet:

–        të tregojë qëllimin dhe rëndësinë e elektroteknikës dhe elektronikës;

–        të përshkruajë dukurinë e elektricitetit;

–        të analizojë raportet ndërmjet madhësive elektrike në qarqe të ndryshme;

–        të analizojë raportet ndërmjet madhësive elektrike të natyrës së njëjtë;

–        të përshkruajë efektin e fushës elektrike në kondensatorë të ndryshëm;

–        të dallojë proceset elektrike në bobinë;

–        të dallojë komponentët elektronikë pasivë dhe aktivë dhe të paraqesë karakteristikat kryesore të tyre;

–        të dallojë qarqet elektronike kryesore analoge dhe të paraqesë veçoritë dhe karakteristikat kryesore të tyre;

–        të përshkruajë ndërtimin dhe mënyrën e fabrikimit të qarqeve të integruara themelore, analoge dhe digjitale;

–        të shpjegojë përdorimet kryesore të qarqeve të integruara.

–        të dallojë rreziqet në punë dhe rregullat për eliminimin e tyre.

 

Shkarko syllabusin e lëndës: BAZAT E ELEKTROTEKNIKËS DHE ELEKTRONIKËS

Aktivitetet

  • 15 orë punë praktike
  • 5 orë vetë studim