4 orë në javë
123 orë në vit
15 orë punë praktike
5 orë vetë studim

Moduli me pak fjalë

Nxënësit mësojnë kërcënimet dhe dobësitë e sigurisë kibernetike, metodat e përdorura për të mbrojtur sistemet nga kërcënimet dhe si të planifikojnë dhe menaxhojnë incidentet e sigurisë.

Prezantimi i modulit

Mbështetja jonë në rritje në sistemet kompjuterike dhe të dhënat që ato përmbajnë na bën të prekshëm ndaj sulmeve nga kriminelët kibernetikë dhe ndaj humbjes së këtyre sistemeve nëse ka një aksident ose një fatkeqësi natyrore. Me përmirësimin e sigurisë së sistemit të TI-së, zhvillohen metoda më të sofistikuara të sulmit dhe është e rëndësishme që organizatat të kenë plane të forta për t’u marrë me një incident të sigurisë kibernetike përpara se të ndodhë. Të gjithë profesionistët e TI-së kërkojnë një kuptim të mirë të kërcënimeve aktuale ndaj sistemeve, si të aplikojnë metoda të përshtatshme dhe efektive të mbrojtjes dhe si të menaxhojnë një incident të sigurisë kibernetike.

Vendet në mbarë botën po përshpejtojnë përpjekjet për të adresuar rreziqet e sigurisë kibernetike ndaj rrjeteve të tyre të komunikimit të sigurisë publike dhe misionit kritik. Në këtë njësi, ju do të shqyrtoni shumë lloje të ndryshme të sulmeve të sigurisë kibernetike, dobësitë që ekzistojnë në sistemet e rrjetit dhe teknikat që mund të përdoren për të mbrojtur sistemet e rrjetit të një organizate. Ju do të hulumtoni teknikat e përdorura për të vlerësuar rreziqet dhe mënyrat e planifikimit për t’u marrë me rezultatet e një incidenti të sigurisë kibernetike dhe për të rikuperuar sistemet pas një incidenti. Ju do të shqyrtoni skenarë, do të kryeni vlerësime të rrezikut dhe përgatitni plane mbrojtëse përpara se të mbroni sistemet e rrjetit. Ju gjithashtu do të shqyrtoni provat nga incidentet e sigurisë kibernetike dhe dokumentacionin përkatës të sigurisë, duke përdorur provat për të bërë rekomandime për përmirësim. Ndërsa sistemet e TI-së evoluojnë, ka një nevojë në rritje për profesionistët e TI-së për të mbrojtur sistemet e rrjetit dhe informacionin që ato përmbajnë, duke ofruar veçori dhe përfitime të përmirësuara për organizatat, klientët dhe individët.

Shkarko syllabusin e lëndës: SIGURIA KIBERNETIKE DHE MENAXHIMI I INCIDENTEVE

Aktivitetet

  • 15 orë punë praktike
  • 5 orë vetë studim
  • 11 orë punë në industri