1 orë në javë
35 orë në vit
15 orë punë praktike
5 orë vetë studim

Prezantimi i modulit

Në përfundim të kësaj lënde, nxënësi duhet:

–        të argumentojë rëndësinë e vizatimit teknik dhe të dokumentacionit teknik për industrinë dhe për prodhimtarinë bashkëkohore;

–        të zbatojë standardet e vizatimit teknik;

–        të zhvillojë ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë për të bukurën nëpërmjet vizatimit teknik;

–        të dijë të përdorë llojet e ndryshme të vijave dhe të shkrimit teknik;

–        të lexojë, të paraqesë dhe interpretojë vizatimet në shkallë të ndryshme të prezantimit;

–        të hartojë dhe interpretojë mënyrat e konstruktimit të figurave të rregullta gjeometrike;

–        të dallojë simbolet e ndryshme elektrike dhe elektronike në skema dhe të vizatojë e të interpretojë ato.

 

Shkarkoni syllabusin e lëndës: VIZATIM TEKNIK ME DOKUMENTACION

Aktivitetet

  • 5 orë vetë studim
  • 15 orë punë praktike