– VITI II
3 orë në javë; 99 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
4 orë punë në industri
–  VITI III –
3 orë në javë; 91 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë një sërë parimesh dhe metodologjish të menaxhimit të projektit dhe marrin përsipër menaxhimin e një projekti të TI-së ‘të drejtpërdrejtë’ ose ‘të simuluar’ nga fillimi deri në fund.

Prezantimi i modulit

Menaxhimi i projektit është arti i koordinimit të burimeve, si të njerëzve ashtu edhe të makinerive, dhe zgjidhjes së problemeve për të përfunduar një grup objektivash të rënë dakord dhe/ose për të ofruar përfitime në një periudhë kohore fikse, buxhet dhe në një cilësi të caktuar. Sigurimi i cilësisë së projekteve të TI-së në çdo sektor është një kërkesë thelbësore.

Në këtë njësi, ju do të hulumtoni parimet e menaxhimit të projektit dhe metodologjitë e ndryshme të menaxhimit të projektit, siç përdoren në industrinë e TI-së. Ju do të dorëzoni një projekt të TI-së duke përdorur të paktën një metodologji të menaxhimit të projektit dhe do të përfundoni pesë fazat kryesore të një projekti.

Ju do ta nisni projektin duke hulumtuar një problem dhe duke përdorur aftësitë tuaja krijuese për të gjeneruar një sërë zgjidhjesh, duke ndërmarrë një studim fizibiliteti për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme dhe për të përshkruar kërkesat e projektit. Ju do të ndërmerrni fazat e planifikimit, ekzekutimit, monitorimit dhe kontrollit të projektit, qoftë përmes simulimit ose duke ndërmarrë një projekt madhor si pjesë e kursit tuaj BTEC, i cili mund të përfshijë integrimin e disa njësive. Ju do ta mbyllni projektin duke reflektuar mbi suksesin e rezultatit të projektit dhe performancën tuaj personale.

Aftësitë dhe njohuritë analitike dhe zgjidhjen e problemeve që fitoni në këtë njësi do t’ju përgatisin për hyrjen në arsimin e lartë për të studiuar një sërë drejtimesh. Njësia do t’ju ndihmojë kur të hyni në një praktikë të TI-së ose në vendin e punës, për shembull duke punuar së bashku me një menaxher projekti.

Shkarkoni syllabusin e lëndës: MENAXHIMI I PROJEKTEVE TË TI