– VITI II
 2 orë në javë; 64 orë në vit
 10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
4 orë punë në industri
–  VITI III –
2 orë në javë; 59 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë proceset e biznesit dhe lidhjen e tyre me qëllimet dhe objektivat e një organizate. Ata do të modelojnë një proces specifik dhe do të zhvillojnë një plan për ta përmirësuar atë.

Prezantimi i modulit

Shumica e organizatave të vogla, të mesme dhe të mëdha përdorin një seri procesesh të ndërlidhura që kryejnë funksione, të tilla si prodhimi i një artikulli, vendosja e një porosie ose punësimi i një punonjësi të ri. Kuptimi i këtyre proceseve është i rëndësishëm në mënyrë që të mund të aplikoni teknologji të reja për t’i përmirësuar ato. Proceset e biznesit në çdo organizatë duhet të mbështesin qëllimet dhe objektivat e tyre të biznesit. Për shembull, nëse qëllimi i një organizate është të ofrojë shërbim të shkëlqyer ndaj klientit, atëherë proceset që përfshijnë ndërveprimin me klientët duhet ta pasqyrojnë këtë. Si analist i biznesit ose i sistemeve, ju do të punoni me organizata për të analizuar proceset e tyre në mënyrë që të mund të informoni se si mund të bëhen përmirësime.

Në këtë njësi, ju do të hulumtoni qëllimet dhe objektivat e biznesit, modelet e organizimit dhe funksionet dhe proceset e departamenteve dhe marrëdhëniet e tyre të ndërsjella. Ju do të zgjidhni një proces specifik biznesi për të ekzaminuar dhe prodhuar një model të mënyrës se si funksionon. Së fundi, ju do të zhvilloni një plan për të përmirësuar procesin për të mbështetur më mirë synimet dhe objektivat e biznesit.

Kjo njësi do t’ju japë njohuritë, aftësitë dhe besimin për t’u bërë një analist biznesi ose sistemesh në fushën e zhvillimit të programeve kompjuterike të biznesit, qoftë drejtpërdrejt nëpërmjet punësimit ose një skeme praktike, ose për të mbështetur studimet e vazhdueshme në arsimin e mëtejshëm dhe të lartë.

Shkarko syllabusin e lëndës: MJETET E MODELIMIT TË PROCESIT TË BIZNESIT