– VITI II
 2 orë në javë; 64 orë në vit
 10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
4 orë punë në industri
–  VITI III –
2 orë në javë; 59 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
10 orë punë në industri
Moduli me pak fjalë
Nxënësit zhvillojnë aftësitë dhe atributet e nevojshme për zhvillimin e një produkti ose shërbimi të TI-së dhe përdorin metoda të thjeshta ose një plan biznesi tradicional për fillimin e një ndërmarrje.
Prezantimi i modulit

 

Idetë sipërmarrëse në TI janë të shumta, qoftë për të dizajnuar dhe zhvilluar softuer të ri ose për të ofruar mbështetje TI. Bizneset e IT-së të ndërtuara mbi idetë sipërmarrëse mund të krijojnë pasuri për pronarët e tyre dhe kombin, të gjenerojnë mundësi të reja punësimi, si dhe t’u ofrojnë klientëve produkte dhe shërbime me vlerë të shtuar. WhatsApp®, Airbnb®, Impression dhe Wizzed Media janë shembuj softuerësh, shërbimesh nga kolegët, marketingu digjital dhe uebsajtet, dhe start-up-et e aplikacioneve mobile që dikur ishin ide sipërmarrëse që hynë me sukses në tregjet me një kërkesë të lartë dhe u rritën në ndërmarrje të lulëzuara të TI-së. Ju do të mësoni rreth ndërmarrjes duke parë karakteristikat e sipërmarrësve, teknikat që ata përdorin dhe se si këto kontribuojnë në ngritjen dhe drejtimin e një ndërmarrje. Sipërmarrësit duhet të ndjekin idetë e tyre pasi do të ketë burime që duhet të fitojnë dhe pengesa drejt suksesit që duhet të kapërcejnë, diçka me të cilën të gjithë sipërmarrësit janë mësuar të merren. Ju do të shqyrtoni nëse keni aftësitë sipërmarrëse për të filluar një ndërmarrje të TI-së. Pasi të keni identifikuar një produkt ose shërbim të mundshëm të TI-së, do të hulumtoni nëse klientët e duan atë dhe cilat veçori u pëlqejnë dhe cilat nuk u pëlqejnë. Ju do ta bëni këtë duke kryer hulumtime të tregut dhe duke krijuar një marketing plani për të nxitur shitjet dhe për të gjeneruar paratë e nevojshme për një ndërmarrje për të mbijetuar. Ndërmarrjet fillestare gjithashtu kanë nevojë për plane të zgjuara dhe të liga, pasi sipërmarrësit duhet të fokusohen kryesisht në zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve. Megjithatë, si ju ashtu edhe palët tuaja të interesuara duhet të jeni të bindur për realizmin dhe qëndrueshmërinë e idesë suaj sipërmarrëse, në mënyrë që të mësoni se si të krijoni dhe paraqisni një plan fillestar për ndërmarrjen tuaj të TI-së. Aftësitë e kërkimit, planifikimit dhe komunikimit që fitoni në këtë njësi do t’ju përgatisin për hyrjen në arsimin e lartë. Punësueshmëria dhe aftësitë sipërmarrëse do të jenë gjithashtu të dobishme kur hyni në një praktikë në TI ose në vendin e punës, ose kur krijoni një ndërmarrje, për shembull si një zhvillues i ri softueri.

Shkarko syllabusin e lëndës: NDËRMARRËSIA NË TI