– VITI II

 2 orë në javë; 64 orë në vit

 10 orë punë praktike

5 orë vetë studim

4 orë punë në industri

–  VITI III –

2 orë në javë; 59 orë në vit

10 orë punë praktike

5 orë vetë studim

10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë mbështetjen dhe menaxhimin e sistemeve të TI-së, kryejnë detyra mbështetëse dhe përgatisin një plan mbështetës dhe menaxhues, të gjitha këto janë thelbësore për funksionimin e organizatave.

Prezantimi i modulit

Sigurimi i cilësisë së programeve softuerike është një pjesë thelbësore e çdo projekti të zhvillimit të softuerit dhe testimi është proces që përdoret për të siguruar cilësinë e softuerit. Softueri mund të kategorizohet në produkte që janë programe kompjuterike të disponueshme, të tilla si një aplikacion ose uebsajt, dhe shërbime që janë aplikacione në sfond, të cilat komunikojnë me një bazë të dhënash ose një palë të tretë, për shembull një ndërfaqe programimi aplikacioni. Produktet zakonisht testohen me mjete të automatizuara, dhe skriptat dhe shërbimet zakonisht testohen me një mjet testimi funksional, të tillë si SoapUI ose testet e njësive të shkruara nga zhvilluesit e softuerit.

 

Në këtë njësi, do të mësoni për metodologjitë e ndryshme të testimit të softuerit që përdoren si pjesë e projekteve komerciale të zhvillimit të softuerit dhe efektet e metodologjive të ndryshme të zhvillimit të softuerit. Ju do të analizoni kërkesat e përdoruesve për një produkt ose shërbim softuerësh për të prodhuar plane të përshtatshme testimi, bazuar në specifikimet dhe detyrat e zhvillimit, dhe do të zgjidhni dhe aplikoni metodologji të ndryshme testimi për zhvillimin e softuerit pas zhvillimit. Ju do të vlerësoni dhe prezantoni rezultatet e testimit tuaj për të informuar anëtarët e ekipit të zhvillimit për përparimin dhe suksesin e tyre.

Në mënyrë ideale, kjo njësi duhet të dorëzohet së bashku, ose pas, njësisë 9: Programimi, dhe njësisë 13: Menaxhimi i Projekteve të TI-së.

Aftësitë dhe njohuritë analitike dhe të zgjidhjes së problemeve që zhvilloni në këtë njësi do t’ju përgatisin për hyrjen në arsimin e lartë. Kjo njësi do t’ju ndihmojë gjithashtu të përparoni në një praktikë në TI ose në punësim, për shembull si testues i ri i softuerit.

Kjo njësi do t’ju ndihmojë të përgatiteni për përparimin në arsimin e lartë dhe në veçanti do të zhvillojë aftësitë tuaja të komunikimit, zgjidhjes së problemeve dhe planifikimit, të cilat vlerësohen nga ofruesit e arsimit të lartë. Gjithashtu, do t’ju përgatisë për punësim në sektorin e TI-së ose për një praktikë në TI.

Shkarko syllabusin e lëndës: TESTIMI I SOFTUERIT