– VITI II
 2 orë në javë; 64 orë në vit
 10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
4 orë punë në industri
–  VITI III –
2 orë në javë; 59 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë përdorimet e teknologjive cloud për ruajtjen dhe shpërndarjen e të dhënave dhe aplikojnë teknologjitë cloud që ndihmojnë bashkëpunimin për të përmbushur nevojat e një klienti.

Prezantimi i modulit

Shërbimet Cloud ofrojnë qasje sipas kërkesës në një grup të përbashkët burimesh kompjuterike të konfigurueshme, duke përfshirë pajisjet e rrjetit, serverët, ruajtjen dhe aplikacionet që mund të sigurohen dhe lëshohen me shpejtësi. Ndërsa mbështetja jonë në pajisjet mobile për të hyrë në shërbimet dhe përmbajtjet digjitale rritet, përdorimi i “Cloud” si një metodë për ruajtjen dhe shpërndarjen e të dhënave dhe shërbimeve bëhet më popullor. Ka të ngjarë që t’i keni përdorur vetë këto teknologji për detyra të tilla si rezervimi i imazheve nga telefoni juaj. Shtrirja e shërbimeve të bazuara në cloud computing është shumë më e gjerë se sa vetëm ruajtja, dhe u jep organizatave dhe individëve fleksibilitet në mënyrën se si IT plotëson nevojat e tyre, duke i lejuar ata të tkurren, zgjerojnë ose diversifikojnë përdorimin e tyre të TI-së, ndërkohë që reduktojnë kompleksitetin dhe koston e kryerjes së ndryshimeve në proceset dhe sistemet ekzistuese.

Në këtë njësi, do të mësoni se si mund të përdoren teknologji të ndryshme të bazuara në cloud computing për të përmbushur një sërë nevojash të klientëve. Ju do të eksploroni karakteristikat, përfitimet dhe të metat e këtyre teknologjive, duke marrë parasysh ndikimin e tyre tek individët dhe organizatat. Ju do të analizoni nevojat e IT të një organizate dhe se si mjetet e ruajtjes dhe bashkëpunimit në cloud do të plotësojnë nevojat e organizatës. Së fundmi, ju do të dizajnoni dhe zbatoni një zgjidhje të bazuar në cloud për të përmbushur nevojën e një klienti.

Aftësitë dhe njohuritë analitike që zhvilloni në këtë njësi do t’ju përgatisin për hyrjen në arsimin e lartë. Kjo njësi do t’ju ndihmojë gjithashtu të përparoni në një praktikë në TI ose në punësim në një rol që kërkon të punoni si dhe të bashkëpunoni me një ekip.

Shkarko syllabusin e lëndës: RUAJTJA NE CLOUD DHE MJETET E BASHKËPUNIMIT