– VITI II
3 orë në javë; 99 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
4 orë punë në industri
–  VITI III –
3 orë në javë; 91 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
5 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit studiojnë dizajnin, krijimin, testimin dhe vlerësimin e një sistemi relacional të të dhënave për të menaxhuar informacionin.

Prezantimi i modulit

Bazat e të dhënave relacionale përdoren gjerësisht për të menaxhuar dhe përpunuar të dhëna për të mbështetur, për shembull, proceset e biznesit dhe jetën tonë shoqërore. Nga sistemet më të vogla të brendshme deri te sistemet e kontrollit të aksioneve për shitësit e mëdhenj shumëkombësh në internet, bazat e të dhënave janë depo informacioni që janë një pjesë e rëndësishme e kërkesave të operimit organizativë.

Ju do të shqyrtoni strukturën e të dhënave dhe origjinën e tyre, si dhe se si një dizajn efikas i të dhënave vijon deri në një bazë të dhënash efektive dhe të dobishme. Ju do të shqyrtoni një skenar të caktuar dhe do të zhvilloni një zgjidhje efektive të projektimit për të prodhuar një sistem bazë të dhënash. Më pas do të testoni zgjidhjen tuaj për t’u siguruar që ajo funksionon siç duhet. Së fundmi, ju do të vlerësoni çdo fazë të procesit të zhvillimit dhe efektivitetin e zgjidhjes së bazës së të dhënave tuaja. Për të përfunduar detyrat e vlerësimit në këtë njësi, do t’ju duhet të mbështeteni në të mësuarit tuaj nga i gjithë programi.

Aftësitë që fitoni në këtë njësi mbështesin përparimin drejt kurseve të arsimit të lartë të lidhura me TI-në dhe punësimit në një rol që kërkon ekspertizë në lidhje me kompjuterin.

Shkarkoni syllabusin e lëndës: KRIJIMI I SISTEMEVE PËR TË MENAXHUAR INFORMACIONIN