– VITI II
 2 orë në javë; 64 orë në vit
 10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
4 orë punë në industri
–  VITI III –
2 orë në javë; 59 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë sisteme dhe shërbime që përbëjnë Internet of Things (IoT) dhe zhvillojnë një sistem ose pajisje IoT duke përdorur teknika dhe konstruksione harduerike dhe të programimit.

Prezantimi i modulit

Internet of Things (IoT) quhet revolucioni i ardhshëm industrial dhe që po transformon mënyrën se si ne punojmë, socializojmë dhe jetojmë jetën tonë. IoT po lidh së bashku botën tonë fizike të “gjërave” të përditshme dhe botën digjitale. IoT përfshin një rrjet të

“gjërave”, për shembull pajisjet, automjetet që janë të ngulitura me sensorë dhe pajisje të tjera elektronike për të mbledhur, ruajtur dhe analizuar të dhëna në internet që plotësojnë një nevojë duke shkaktuar veprime. Për shembull, diagnostikimi i automjeteve që përfshin vendndodhjen e pajisjeve, opsionet e shërbimit dhe mbledhjen e të dhënave të shoferit dhe makinës në kohë reale dhe gjurmimin e aseteve, ose diagnostikimi mjekësor në distancë i pacientëve që përfshin të dhënat e tyre historike duke u analizuar me të dhëna në kohë reale në mënyrë që profesionistët e kujdesit shëndetësor të mund të sigurojë diagnozën dhe trajtimin e saktë.

Në këtë njësi, ju do të hulumtoni aplikimet e sistemeve dhe shërbimeve të ndryshme IoT, duke përfshirë parimet e përfshira dhe karakteristikat e sistemeve dhe shërbimeve. Ju do të dizajnoni një prototip të sistemit ose pajisjes IoT dhe do ta zhvilloni atë duke përdorur pajisje të disponueshme dhe gjuhë programimi, teknika dhe konstruksione të përshtatshme.

Aftësitë analitike, zgjidhjen e problemeve dhe praktike që fitoni në këtë njësi do t’ju përgatisin për hyrjen në arsimin e lartë. Njësia do t’ju ndihmojë kur të hyni në një praktikë të TI-së ose në vendin e punës, për shembull si një zhvillues i ri softueri.

Shkarko syllabusin e lëndës: INTERNET OF THINGS