– VITI II

 2 orë në javë; 64 orë në vit

 10 orë punë praktike

5 orë vetë studim

4 orë punë në industri

–  VITI III –

2 orë në javë; 59 orë në vit

10 orë punë praktike

5 orë vetë studim

10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë mbështetjen dhe menaxhimin e sistemeve të TI-së, kryejnë detyra mbështetëse dhe përgatisin një plan mbështetës dhe menaxhues, të gjitha këto janë thelbësore për funksionimin e organizatave.

Prezantimi i modulit

Mbështetja efektive teknike e TI-së dhe menaxhimi i sistemeve janë jetike për organizimin dhe performancën individuale. Organizatat kërkojnë që sistemet e tyre të TI-së të performojnë me kapacitetin dhe efikasitetin e tyre optimal, pasi çdo ndërprerje e këtyre sistemeve mund të çojë në humbje të kohës ose kapacitetit të punës. Individëve që punojnë në organizata shpesh u mungon ekspertiza teknike për të mirëmbajtur sistemet e tyre në mënyrë korrekte dhe efikase, kjo është arsyeja pse ekipet mbështetëse janë të punësuar për ta bërë këtë punë për ta.

Në këtë njësi, ju do të shqyrtoni nevojat dhe karakteristikat e mbështetjes dhe menaxhimit të sistemeve të TI-së të përdorura nga organizatat, duke identifikuar fushat ku mbështetja është e nevojshme dhe rolet e ndryshme të punës të përfshira. Ju do të shqyrtoni legjislacionin dhe rregulloret që janë në fuqi për të ofruar një mjedis të sigurt dhe produktiv për punonjësit. Ju do të kryeni një sërë aktivitetesh praktike të mbështetjes së TI-së në një sistem dhe një sërë pajisjesh, të cilat mund të përfshijnë kryerjen e përditësimeve të softuerit dhe ndryshimin e të drejtave të qasjes së përdoruesit. Ju do të monitoroni performancën e sistemit dhe do ta optimizoni atë për të përmbushur kërkesat e klientit. Ju do të mësoni dhe zbatoni sjelljet e duhura për të përfunduar këto aktivitete. Së fundi, ju do të përgatisni një plan mbështetës dhe menaxhues për një sistem të ri të TI-së.

Kjo njësi do t’ju ndihmojë të përgatiteni për përparimin në arsimin e lartë dhe në veçanti do të zhvillojë aftësitë tuaja të komunikimit, zgjidhjes së problemeve dhe planifikimit, të cilat vlerësohen nga ofruesit e arsimit të lartë. Gjithashtu, do t’ju përgatisë për punësim në sektorin e TI-së ose për një praktikë në TI.

Shkarko syllabusin e lëndës: MBËSHTETJA DHE MENAXHIMI TEKNIK I TI