–  VITI I –
1 orë në javë;
35 orë në vit
–  VITI II –
1 orë në javë;
35 orë në vit