– VITI II

 2 orë në javë; 64 orë në vit

 10 orë punë praktike

5 orë vetë studim

4 orë punë në industri

–  VITI III –

2 orë në javë; 59 orë në vit

10 orë punë praktike

5 orë vetë studim

10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë dhe zhvillojnë aplikacione të personalizuara dhe të integruara për të përmbushur nevojat organizative, si për të ofruar fleksibilitet më të madh dhe për të përmirësuar performancën.

Prezantimi i modulit

Softueri i aplikacionit shpesh kërkon funksionalitet shtesë për të mbështetur proceset organizative dhe për të përmirësuar performancën dhe/ose fleksibilitetin e një organizate. Aplikacionet e personalizuara dhe të integruara mund të ofrojnë një mënyrë me kosto efektive për një organizatë për të krijuar zgjidhje në vend që të zhvillojnë softuer nga e para ose të blejë softuer me porosi. Për shembull, integrimi i aplikacioneve me mediat sociale, sigurimi i automatizimit duke përdorur integrimin e Google Docs™ dhe SharePoint® me teknologjinë cloud.

Në këtë njësi, ju do të hulumtoni se si mund të përdoren teknologji të ndryshme, të tilla si Visual Basic® për Aplikacione (VBA), AppleScript®, ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) dhe shtesat e palëve të treta për të zgjeruar funksionalitetin e aplikacioneve, duke përfshirë produktet cloud si p.sh. Softueri si shërbim (SaaS). Këto teknologji u lejojnë bizneseve të personalizojnë dhe integrojnë aplikacione me shtrirje dhe fleksibilitet më të madh sesa është e mundur duke përdorur softuer të disponueshëm. Ju do të hulumtoni teknologji dhe teknika të ndryshme për personalizimin dhe/ose integrimin e aplikacioneve duke ndërmarrë një sërë aktivitetesh të shkurtra, duke analizuar rezultatet. Ju do të dizajnoni, zbatoni dhe testoni një aplikacion softuerësh të personalizuar dhe të integruar për të zgjidhur një problem që kërkon përdorimin e një sërë aplikacionesh, të tilla si softuerët e zyrës ose zgjidhjet cloud.

Në mënyrë ideale, kjo njësi duhet të dorëzohet pas, ose ndoshta krahas, njësisë 9: Programimi. Njohuritë, të kuptuarit dhe aftësitë, si zgjidhja e problemeve, që fitoni në këtë njësi mbështesin përparimin në kurse të arsimit të lartë. Njësia do t’ju ndihmojë kur të hyni në një praktikë në TI ose në vendin e punës.

Shkarko syllabusin e lëndës: PËRSHTATJA DHE INTEGRIMI I APLIKACIONEVE