– VITI II
 2 orë në javë; 64 orë në vit
 10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
4 orë punë në industri
–  VITI III –
2 orë në javë; 59 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë qëllimin dhe karakteristikat e grafikës digjitale dhe përdorin mjete softuerike për të dizajnuar dhe krijuar një grafik digjitale që mund të përdoret në produkte të tjera mediatike.

Prezantimi i modulit

Grafikat digjitale dydimensionale (2D) dhe tredimensionale (3D) përdoren në mënyra të ndryshme, nga elementët bazë të një ndërfaqeje përdoruesi deri te përfshirja në produkte të tjera mediatike, si uebsajte, mediat e shtypura (të tilla si postera reklamues) dhe lojëra kompjuterike.

Planifikimi, prodhimi dhe manipulimi i mirë i përmbajtjes digjitale është thelbësor për të siguruar që produktet digjitale të konsumohen nga audienca e tyre e synuar dhe të jenë të përshtatshme për qëllimin. Në këtë njësi, ju do të kuptoni ndryshimin midis grafikave të bazuara në raster dhe vektoriale. Ju do të hulumtoni qëllimin dhe karakteristikat e grafikëve digjitale të ndryshme 2D dhe 3D. Karakteristikat që do të hulumtoni janë karakteristika teknike, duke përfshirë mënyrën se si krijohen dhe përfaqësohen grafikët në formë digjitale dhe kërkesat ligjore lokale. Ju gjithashtu do të hulumtoni ndikimin e teknologjive të përdorura në përdorshmërinë dhe saktësinë e grafikës digjitale. Ju do të dizajnoni dhe zhvilloni grafika digjitale 2D dhe 3D për një audiencë dhe qëllim. Për ta bërë këtë, ju do të përdorni softuer dhe pajisje të specializuara për të zhvilluar grafikë që mund të përfshihen në një produkt mediatik më të madh, të tillë si një ndërfaqe përdoruesi, një uebsajt ose një lojë kompjuterike.

Aftësitë vizuale të komunikimit, planifikimit dhe dizajnimit që fitoni në këtë njësi do t’ju përgatisin për hyrjen në arsimin e lartë. Njësia do t’ju ndihmojë gjithashtu kur të hyni në një stazh të TI-së ose në vendin e punës.

Shkarko syllabusin e lëndës: GRAFIKA DIGJITALE 2D DHE 3D